Staj Esasları

Staj Esasları

Mekatronik Programı öğrencileri Elektrik-Elektronik,Makina,Bilgisayar Mühendisi en az biri olan herhangi bir kamu veya özel kurumlarda stajını tamamlayabilirler.Öğrencinin satjını8n geçerli olabilmesi için 30 iş gününü tamamlaması gerekir.Ayrıca üniversitemizin staj yönergesinine uygun sataj yapılmalıdır.

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

STAJ YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu’nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.)

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesine bağlı fakülte  yüksekokul, meslek yüksekokul programlarında yer alan stajların yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Dumlupınar Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu yönerge, “Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

a) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunu,

b) Bölüm: İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu bölümlerini,

c) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Fakülteleri,

ç) Meslek Yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Meslek Yüksekokulları,

d) Program: İlgili Meslek Yüksekokulu Programlarını,

e) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

g) Yönerge: Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesini,

ğ) Yüksekokul: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Yüksekokulları ifade eder.

Genel hükümler

Madde 4- Staj, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin önlisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamak amacıyla yapılır. Staj zorunluluğu bulunan bölümler veya programlar, ilgili bölüm veya programların isteği üzerine birim yönetim kurullarının önerisiyle Üniversite Senatosunca belirlenir.

Madde 5- Staj süresi, önlisans veya lisans öğrenim süresi boyunca toplam 30 iş gününden az olmayacak şekilde birim kurullarının önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir. Bu süre, ilgili birimin staj komisyonlarınca yıllara dağıtılır.

Madde 6- Staj ile ilgili işlemler, ilgili birim staj komisyonunca düzenlenir.

Staj komisyonu;

- Fakültelerde dekan veya dekanın görevlendireceği dekan yardımcısı başkanlığında,

bölüm başkanlarından,

- Yüksekokul veya meslek yüksekokullarında müdür veya müdürün görevlendireceği

müdür yardımcısı başkanlığında bölüm başkanları (bölüm başkanı bulunmayan

birimlerde program sorumluları) ve müdürün belirleyeceği iki üyeden oluşur.

Madde 7- Bölüm veya Program staj komisyonu, Bölüm Başkanının (Bölüm Başkanı

bulunmayan birimlerde Program Sorumlusunun) önerisiyle ilgili birim yönetim kurulunca

görevlendirilen üç üyeden (birisi Komisyon Başkanı) oluşur.

Madde 8- Bölümler veya Programlar, bu Yönergeye ters düşmeyecek şekilde kendi

yönergelerini hazırlarlar. Hazırlanan yönergeler, birim staj komisyonlarının teklifi ve ilgili

birim yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Stajın Düzenlenmesi

Madde 9- Staj, yurt dışında veya yurt içindeki özel (ilgili staj komisyonunca uygun

görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

2

Madde 10- Bölüm veya program Staj Komisyonu kararıyla öğrencilere Bölüm veya

program içinde staj yaptırılabilir. Birim yönetim kurullarınca staj çalışmalarının yürütülmesini

ve denetimini sağlamak üzere komisyon veya yürütücü öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Madde 11- Bir kuruluşta her dönemde en fazla kaç öğrencinin staj yapacağı, ilgili staj

komisyonunca belirlenir.

Madde 12- İlgili Staj Komisyonlarınca işyerinde staj yapması uygun görülen öğrenciye

staj sonrası doldurulacak evraklar, birim yetkilileri tarafından teslim edilir.

Madde 13- Öğrencilerin, stajlarını yarıyıl sonu tatillerinde yapmaları esastır. Ancak

yarıyıl içinde ders almayan veya hafta içi ders programı birim yönetim kurulunca uygun

bulunan öğrenciler, yarıyıl içinde de stajlarını yapabilirler.

Madde 14- Staj yapan öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata,

çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

Staj Sonrası

Madde 15- Bölüm veya program staj komisyonu, gerek duyulduğunda staj alt

komisyonları oluşturarak her öğrencinin staj evrakını inceler veya incelettirir ve bu incelemenin

sonunda stajının kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Staj çalışması kabul edilmeyen

öğrenciler, bu çalışmayı tekrar ederler.

Madde 16- Staj evrakı bölüm veya programlar tarafından tasnif edilir, bu evraklar

öğrencinin mezuniyetini takip eden iki yıl süreyle saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 18- (1) 23.05.2008 tarih ve 07 sayılı Senato toplantısında kabul edilen

“Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 19- (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- (1) Bu yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar