Gediz MYO Staj Yönergesi ve esasları

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

GEDİZ MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

Madde 1-Bu Yönerge, Gediz Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören öğrencilerin zorunlu staj işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönerge, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönergede geçen;

Birim: Gediz Meslek Yüksekokulu’nu,

Bölüm: Gediz Meslek Yüksekokulu Bölümlerini,

Program: Gediz Meslek Yüksekokulu Programlarını,

Müdür: Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

Yönerge: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesini ifade eder.

Genel hükümler

Madde 4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesine uygun olarak hazırlanan bu yönerge birim staj komisyonunun teklifi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 5-Staj ile ilgili işlemler, ilgili birim staj komisyonunca düzenlenir.

Stajın Düzenlenmesi

Madde 6-Staj süresi, 30 iş günüdür. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri birim staj komisyonunca belirlenir.

Madde 7-Staj, 1. sınıf sonundaki yaz döneminde tek seferde 30 iş günü olarak yapılır. Ancak, zorunlu haller dışında mazeretin kabulü durumunda 2. sınıf sonundaki yaz döneminde de tek seferde 30 iş günü olarak yapılabilir.

Madde 8-Staj, yurt dışında veya yurt içindeki, ilgili staj komisyonunca uygun görülen özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Madde 9-Birim staj komisyonunun kararıyla öğrencilere bölüm veya program içinde staj yaptırılabilir. Birim yönetim kurulunca staj çalışmalarının yürütülmesini ve denetimini sağlamak üzere komisyon veya yürütücü öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Madde 10-İlgili staj komisyonunca işyerinde staj yapması uygun görülen öğrenciye staj sonrası doldurulacak evraklar, birim yetkilileri tarafından teslim edilir.

Madde 11-Öğrencilerin, stajlarını yılsonu tatillerinde yapmaları esastır. Ancak, öğrenciler ders yükünü tamamlamış olmaları durumunda stajlarını dönem içinde de yapabilirler.

Madde 12-Staj yapan öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

Madde 13-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. maddesi e bendi gereği zorunlu staj süresince % 1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi okulumuz tarafından ödenir.

Madde 14-Staj yapacak öğrenciler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği staja başlamadan önce, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ni almak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almayan öğrencilere staj yaptırılamaz.

Madde 15-Yapılan staj, bitiş tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde teslim edilir. Süresi içinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır ve ilgili yeniden staj yapar.

Madde 16-Staj yapılacak işyerinin programlara göre uygunluk koşulları yönerge ekinde ( Ek-1) belirlenmiştir.

Staj Sonrası

Madde 17-Birim staj komisyonu, gerek duyulduğunda staj alt komisyonları oluşturarak her öğrencinin staj evrakını inceler veya incelettirir ve bu incelemenin sonunda stajının kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Staj çalışması kabul edilmeyen öğrenciler, bu çalışmayı tekrar ederler.

Madde 18-Staj evrakı birim yetkilileri tarafından tasnif edilir, bu evraklar öğrencinin mezuniyetini takip eden iki yıl süreyle saklanır.

Yürürlük

Madde 19-Bu yönerge, Birim Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20-Bu Yönergeye ait hükümler, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.

 

EK – 1

PROGRAMLARA GÖRE STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

Bankacılık Alanında:

1-Kamu ve Özel (Yerli ve Yabancı) Bankaların genel müdürlükleri veya şubeleri

2-Bankaların çalışma esasları, denetim ve gözetim fonksiyonları gibi konularda hizmet veren devlet kuruluşları (TCMB, Hazine Müsteşarlığı, BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , TMSF, TBB vb.)

3-Hazine Müsteşarlığı, T.C.Merkez Bankası, Altın Borsa, Emtia Borsa, Vadeli İşlemler Borsası vb.

  Sigortacılık Alanında:

 1-Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinin (Kamu, Özel, Yabancı) genel müdürlükleri,  bölge müdürlükleri ve kurumsal acenteler, eksperlik ve brokerlik şirketleri

2-Hazine Müsteşarlığı, DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), Sigorta Murakabe Kurulu vb. Kamu Kuruluşları

3-Reasürans şirketleri.  

 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Kamu kurum ve kuruluşlarında (Valilik, belediyeler, hastaneler, kamu ve özel bankalar, kamu il müdürlükleri, üniversiteler vb.)

2-Özel sektör ( Bankalar, sigorta şirketleri, özel hastaneler, hizmet işletmeleri, her türlü mal üreten işletmelerin yönetim birimleri (gıda, beyaz eşya, ilaç sanayi vb.) bilgisayar firmaları, alışveriş merkezleri vb.)

3-Aldığı eğitimle ters düşmeyecek her türlü işletmelerde

 

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Basılı ve Görsel yayın yapan tüm firmalar- Multimedya (Gazete, Dergi, vb. Yayınevleri) ve televizyon kanalları,

2-Tasarım Stüdyosu olan Tüm Matbaalar,

3-İllüstrasyon ve Animasyon Firmaları

4-Fotoğraf-Film Stüdyoları/Video Çekim Şirketleri

5-Grafik Ajansları/ Reklam ve Tanıtım Şirketleri

6-Fuar –Stant Organizasyon Şirketleri

7-Ambalaj Tasarım ve üretim Sanayi Firmaları

8-Tabela ve Billboard Tasarım ve Reklam Firmaları

9-Dijital Tasarım ve Baskı Firmaları

10-Büyük Kuruluşların Bilgi İşlem Müdürlükleri

11-Özel ve Resmi Kuruluşların Tasarım Birimi de olan Basın ve Halkla İlişkiler Birimlerinde

 

MODA TASARIM PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Orta ve büyük ölçekli tekstil işletmelerinde (50 işçi, ya da 50 nin üzerinde makineye sahip konfeksiyon işletmelerinde)

2-En az 10 işçi çalıştıran moda evi ya da tasarım atölyelerinde

           

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Kamu-özel sektörde hizmet veren Tarım Bakanlığı

2-Ziraat Fakültesi

3-Eczacılık Fakültesi

4-Eczaneler

5-Aktarlar

6-Kozmetik ürünlerin yapıldığı yerler

7-İlaç sanayisinde

 

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- İlaç firmaları

2- Ecza depoları veya Eczaneler (serbest, kamu ve özel)

3- Optik vb. medikal firmalar

 

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-En az 50 yataklı olan tüm resmi ve özel sağlık kurumları

2-İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri

3-Kamu hastaneler birliği genel sekreterlikleri

 

LOJİSTİK PROGRAMI PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Nakliyecilik sektöründeki firmalarda

2-Uluslararası düzeyde mal sevkiyatı ve dağıtımı yapan firmaların ilgili birimlerinde veya farklı alanlarda (üretim, satış ve hizmet) faaliyette bulunan her tür işletmede

3-Özel veya resmi kargo firmalarında

 

MEKATRONİK PROGRAMI PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Elektrik, Elektronik, Makina, Bilgisayar Mühendisi çalıştıran (en az bunlardan biri olan ) herhangi bir kamu kuruluşunda

2-Elektrik, Elektronik, Makina, Bilgisayar Mühendisi çalıştıran (en az bunlardan biri olan ) herhangi bir özel şirkerlerde

 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1-Yazılım/Program Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

2-Veritabanı Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

3-Web Tasarım Hizmetleri

4-Internet Servis Sağlayıcılar

5-Orta Ölçekli Bir İşletmede Bilgi İşlem Departmanı

6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi İşlem Departmanı

7-Bilgisayarlı Otomasyon Sistemleri Geliştirme, Kurulum ve Destek Hizmetleri

8-Grafik tasarım Hizmetleri

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde (OSGB)

2- İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının bulunduğu tüm işyerlerinde (kamu, özel sektör)

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, Cuma