DPÜ Staj Yönergesi

Senato
Tarih :31.05.2018
Sayı :12

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
STAJ YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönerge, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul
programlarında yer alan stajların yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış
olup, Üniversite bünyesindeki lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim
Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunu,
b) Bölüm: İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu bölümlerini,
c) Fakülte: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Fakülteleri,
ç) Meslek Yüksekokulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Meslek Yüksekokulları,
d) Program: İlgili Meslek Yüksekokulu Programlarını,
e) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
g) Yönerge: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesini,
ğ) Yüksekokul: Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili Yüksekokulları
ifade eder.
Genel hükümler
Madde 4- (1) Staj, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin önlisans ve lisans öğrenimlerini
tamamlamak amacıyla yapılır. Staj zorunluluğu bulunan bölümler veya programlar, ilgili bölüm veya
programların isteği üzerine birim yönetim kurullarının önerisiyle Üniversite Senatosunca belirlenir.
Madde 5- (1) Staj süresi, önlisans veya lisans öğrenim süresi boyunca toplam 30 iş gününden az
olmayacak şekilde birim kurullarının önerisi ve senatonun onayı ile belirlenir. Bu süre, ilgili birimin staj
komisyonlarınca yıllara dağıtılır.
Madde 6- (1) Staj ile ilgili işlemler, ilgili birim staj komisyonunca düzenlenir. Staj komisyonu;
2
- Fakültelerde dekan veya dekanın görevlendireceği dekan yardımcısı başkanlığında, bölüm
başkanlarından,
- Yüksekokul veya meslek yüksekokullarında müdür veya müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısı başkanlığında bölüm başkanları (bölüm başkanı bulunmayan birimlerde program
sorumluları) ve müdürün belirleyeceği iki üyeden oluşur.
Madde 7- (1) Bölüm veya Program staj komisyonu, Bölüm Başkanının (Bölüm Başkanı
bulunmayan birimlerde Program Sorumlusunun) önerisiyle ilgili birim yönetim kurulunca
görevlendirilen üç üyeden (birisi Komisyon Başkanı) oluşur.
Madde 8- (1) Birimler, bölümler veya programlar, bu Yönergeye ters düşmeyecek şekilde kendi
yönergelerini hazırlarlar. Hazırlanan yönergeler, birim staj komisyonlarının teklifi ve ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Stajın Düzenlenmesi
Madde 9- (1) Staj, yurt dışında veya yurt içindeki özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen)
veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.
Madde 10- (1) Bölüm veya program Staj Komisyonu kararıyla öğrencilere Bölüm veya program
içinde staj yaptırılabilir. Birim yönetim kurullarınca staj çalışmalarının yürütülmesini ve denetimini
sağlamak üzere komisyon veya yürütücü öğretim elemanları görevlendirilebilir.
Madde 11- (1) Bir kuruluşta her dönemde en fazla kaç öğrencinin staj yapacağı, ilgili staj
komisyonunca belirlenir.
Madde 12- (1) İlgili Staj Komisyonlarınca işyerinde staj yapması uygun görülen öğrenciye staj
sonrası doldurulacak evraklar, birim yetkilileri tarafından teslim edilir.
Madde 13- (1) Öğrencilerin, stajlarını yarıyıl sonu tatillerinde yapmaları esastır. Ancak, yarıyıl
içinde ders almayan veya hafta içi ders programı birim yönetim kurulunca uygun bulunan öğrenciler,
yarıyıl içinde de stajlarını yapabilirler.
Madde 14- (1) Staj yapan öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma
ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.
Staj Sonrası
Madde 15- (1) Bölüm veya program staj komisyonu, gerek duyulduğunda staj alt komisyonları
oluşturarak her öğrencinin staj evrakını inceler veya incelettirir ve bu incelemenin sonunda stajının kabul
edilip edilmeyeceğine karar verir. Staj çalışması kabul edilmeyen öğrenciler, bu çalışmayı tekrar ederler.
Madde 16- (1) Staj evrakı bölüm veya programlar tarafından tasnif edilir, bu evraklar öğrencinin
mezuniyetini takip eden iki yıl süreyle saklanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, Cuma