Misyon Vizyon Slogan ve hedeflerimiz

Birimimiz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda misyon ve vizyonunu belirlemiştir. Bu misyon ve vizyona uygun olarak gerekli ve uygulanabilir stratejiler oluşturulmuş ve bu stratejilerin denetlenmesi ve iyileştirilmesi adına komisyonlar kurulmuştur.

Misyonumuz;

Bilimsel ilkeler ışığında, topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim kurumudur.

Vizyonumuz;

Alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve beceri ve etik değerlere sahip mezunlar yetiştirmektir.

Slogan

“YETENEKLERİNİZE DEĞER KATAR”

Mesleki ve teknik anlamda nitelikli insan gücünün geliştirilmesi Meslek Yüksekokulumuzun önceliğidir. Günümüz dünyasında ve ülkemiz kalkınmasında mesleki ve teknik eğitimin önemi çok büyüktür. Bu bağlamda Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin köklü meslek yüksekokulu olan Gediz Meslek Yüksekokulu yetenek ve üretkenlik temasına dayalı “yeteneklerinize değer katar” sloganı, ile Türkiye'nin genç gücünün yetkelerine   değer katmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmak

Hedef 1.1. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrencilere yönelik bilimsel, sportif ve kültürel faaliyetleri artırmak.

Hedef 1.2. Mevcut kütüphanemizdeki kitap sayısını artırmak.

Hedef 1.3. Ders müfredat çalışmalarını pekiştirerek, ders içerik ve kaynaklarının sürekli güncel kalmasını sağlamak.

Hedef 1.4. Teorik derslerin yanında uygulamalı derslerle de eğitimi destekleyerek uygulamalı eğitimi arttırmak.

Hedef 1.5. USİ (Üniversite Sanayi İş birliği) faaliyetlerini güçlendirmek.

AMAÇ 2: Araştırma ve geliştirme olanaklarını artırmak

Hedef 2.1. Yüksekokulumuz bünyesince çıkarılan ve aynı zamanda üniversitenin diğer hakemli dergilerine yayın gönderimini artırmak.

Hedef 2.2. Öğretim elemanı başına düşen akademik yayın çıkarma sayısını yükseltmek.

AMAÇ 3: İç ve dış paydaş ilişkileri ile toplumsal ilişkileri geliştirmek

Hedef 3.1. İdari ve akademik çalışan memnuniyetini artırmak.

Hedef 3.2. İş yaşamının içinde olan mezunların yılda en az 1 kez yüksekokula gelip deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.

Hedef 3.3. Öğrencilerin Gediz Meslek Yüksekokuluna olan aidiyeti hissettirmek adına yılda en az 1 kez Meslek Yüksekokulumuz dış paydaşlarımızla etkinlik düzenlemek.

AMAÇ 4: Fiziksel alt yapıyı geliştirmek

Hedef 4.1. Yüksekokul bünyesindeki kantin ve yemekhanenin fiziksel koşullarını iyileştirmek.

Hedef 4.2. Yüksekokul bünyesindeki bölümlerin kullanımı için oluşturulan atölye-laboratuvar binasını tamamlayarak geliştirmek.

Değerlerimiz

Gediz Meslek Yüksekokulu tarafından benimsenen temel değerler ve kalite politikaları şunlardır:

Temel Değerlerimiz

Eğitime Önem Vermek

Yaşam Boyu Öğrenme

Toluma Karşı Sorumluluk

Etik ve Ahlaki Değerlere Bağlılık

Yeniliklere Açık Olmak

Çevreye Duyarlı olmak

Kariyer Geliştirme Çalışmalarına Önem Vermek

Kalite Politikalarımız

Eğitim Öğretim Politikası

Paydaşların katılımıyla eğitimin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

Mevcut programların çağın ihtiyaç ve beklentilerine göre güncellenmesi,

Mevcut programların ve açılabilecek programların 3+1 uygulamalı eğitim      

modeli ile güncellenmesi.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

Bölgesel ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi üretmek ve araştırma yapmak,

AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri paydaşların iş birliği ve etkileşimi çerçevesinde

 

Teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda araştırma-geliştirme çıktılarını üretmek.

Toplumsal Katkı Politikası

Kalite politikalarını ulusal, bölgesel ve yerel topumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirlenmesi,

Toplumsal ve çevresel duyarlılığı gözeten bir anlayışın esas alınması,

Toplum bilincini geliştirecek etkinliklerin arttırılması,

İstihdam odaklı girişim becerisini arttıracak derslerinin müfredatta yaygınlaştırılması,

Girişimcilik becerilerini geliştirici aktivitelerin desteklenmesi.

Teknoloji ve Bilişim Politikası

İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası

Eğitim kalitesini arttıran fiziki alt yapının korunması ve geliştirilmesi

Mevcut yeşil kampüs anlayışının sürdürülmesi

Green Metric kriterlerini sağlamaya yönelik girişimlerin başlatılması

Liderlik ve Yönetim Sistemi Politikası

Kaynakların etkin, etkili hesap verebilir bir şekilde yürütülmesi

Kurumsal bilginin korunması ve güvenilirliğini güvence altına alacak politikaların geliştirilmesi

ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZ

Meslek Yüksekokulumuzun gelişim sürecinde, öncelikli alanların güncellenip 2023 vizyonuna uygun stratejilerin benimsenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında “Öncelikli Alanlar” belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli alanlarımız şunlardır:

Bilişim Teknolojisi

Adalet

Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim

İnsan Sağlığı ve Güvenliği

Temel değerlerinden birisi olan topluma karşı sorumluluk bilincinde faaliyetlerini yürüten Gediz Meslek Yüksekokulu’nun “Toplumsal Katkı Süreçlerinde Öncelikli Alanları” ise şunlardır:

Türkiye’nin ve Gediz’in Kalkınmasına ve Gelişmesine Katkı Sağlamak

Topluma Karşı Duyarlı Olmak

Sektörler Arası İş birliği Sağlamak

Toplum Sağlığı ve Engelsiz MYO

Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Yaygınlaştırılması

Sokak Hayvanlarının Korunması

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, Çarşamba