Adalet

 

 

Hukuk, sadece hakim, savcı ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmamakta, toplumsal yaşamın her alanında hak, hürriyet ve adalet ihtiyacının uyumlu bir biçimde düzenlenmesi konularını da kapsamaktadır. Dolayısıyla hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmaktadır.

Toplumun her alanıyla ilgili olan sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk, adaletin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olan nitelikli adalet yardımcı hizmet personellerine ihtiyaç duymaktadır. Alandaki artan talebi karşılayabilmek için hukukun temel kavramları bilgisine sahip, kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilecek personellerin yetiştirilmesi gereklidir.

Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı ve Yargı Örgütünün çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması hedeflenmektedir. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet programı mezunlarıyla işler daha düzenli ilerlemektedir.

Programımız, akademik kaliteden vazgeçmeden, bu alanda gerekli olacak mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak ve mezuniyet sonrasında da geniş bir meslek yelpazesi sunarak hukuk alanında çalışmak isteyen öğrenci adaylarımızın kariyer hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Nitekim hukuk nosyonunun kazanılması için gerekli olan tüm dersler interaktif metot kullanarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla programımızda verilmektedir.

Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları:

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Devlet ve özel sektör alanında oldukça ihtiyaç duyulan bu ara elemanlar, kamuda başta adliye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile icra daireleri ve özelde başta hukuk büroları olmak üzere istihdam edilebilmektedirler.

Adalet Bakanlığı ve Yargı Örgütünde yazı işleri müdürü veya yardımcısı, icra müdürü, müdür yardımcılığı veya memurluğu, şube müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında müdürlük, zabıt kâtibi, mübaşir, gardiyan, noterlikler, hukuk büroları, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde, resmi veya özel bankalarda geniş iş imkanına sahip bulunmaktadır.

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

Ön lisans programının bitiminde bu programdan mezun olan öğrencileri kabul eden programlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilmektedir. İlgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda öğrencilerimiz, başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara da devam edebilmektedir.

Program Danışmanı
Programın Amacı
Programın Hedefleri
Mezuniyet Koşulları
Öğrenme Çıktıları
Staj Esasları
BİLGİ PAKETİ

 

Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, Cuma