Program Çıktıları

No

Program Çıktıları

1

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

3

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.

4

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

5

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

6

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

7

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

8

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir

9

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

10

Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.

11

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

12

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

13

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

14

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

15

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

16

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

17

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

18

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

19

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

20

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

21

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

22

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.

23

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

24

Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, Pazar